CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO SOLIDWORKS ONLINE
SSPACE - HCMUTE

6.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

MIỄN PHÍ DỰ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CSWA TRỊ GIÁ

2.400.000 VNĐ

KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC SOLIDWORKS ESSENTIAL